Deklaracja dostępności


Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej .Trwają prace nad wykonaniem nowej strony internetowej, dostosowanej do wymogów wyżej wymienionej ustawy.
• Data publikacji strony internetowej: 2012-01-16
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-16
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
• część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Tryniszewska, adres poczty elektronicznej, dostepni@mbpostrowmaz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości
filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej , Stara Elektrownia, ul. 11 Listopada 7 , 07-300 Ostrów Mazowiecka
Do budynku prowadzą cztery wejścia. Pierwsze główne od ulicy 11 Listopada bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe trzy, z lewej strony wejścia głównego, udostępniane do użytku przy okazji wydarzeń kulturalnych, bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie funkcjonuje obszar kontroli.
Wszystkie korytarze w budynku dostępne są dla osób na wózkach. W budynku jest jedna winda. Winda posiada oznaczenia dla osób niewidomych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Biblioteka znajduje się na I piętrze budynku. Wejście do pomieszczeń biblioteki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik biblioteki służy pomocą osobie niepełnosprawnej zarówno przy obsłudze, jak i w kwestii opuszczenia budynku. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na parterze budynku brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej, informacja taka zapewniona jest w sposób głosowy
Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika (poinstruowani pracownicy biblioteki).
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

  1. przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 11 Listopada 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
  2. korzystania z poczty elektronicznej – e-mail: biblioteka@ostrowmaz.pl,
Skip to content